Editorial Team

Editors-in-Chief:

Associate Editors:

 • Prof. Yan Han (USA)
 • Prof. Guofeng Qu (China)

Advisors

Editorial Board

 • Prof. Zhao Chen (USA)
 • Prof. Ma Jing (China)
 • Prof. Ruth Taylor-Piliae (USA)
 • Prof. Sally Miller (USA)
 • Prof. Ying-hui Chou (USA)
 • Prof. Nan-kuei Chen (USA)  
 • Prof. William Tsang (Hong Kong)
 • John Alton (USA)
 • Prof. Xin Liu (Australia)
 • Dr. Cuihan Li (China)
 • Dr. Jianwei Zhang (China)