Lyu, Shaojun, Jianwei Zhang, Wen Yuan, Zaihao Chen, Tianming Gao, Yameng Li, Cuihan Li, Bo Song, Hongwei Wang, Meize Cui, and Qiuyang Wei. 2020. “Measurement and Evaluation of Energy Metabolism of Bafa-Wubu Tai Chi”. The Journal of the International Society of Chinese Health Practices 1 (1). http://ischp.org/ojs/index.php/jischp/article/view/3.